NOTĂ DE INFORMARE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

ASOCIAȚIA FAPTE, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 192, bl. A4, ap. 12, având CUI 31425230, reprezentată de președinte Alin Vaida.

2. CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM NOI?

 

ASOCIAȚIA FAPTE colectează, stochează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, adresă de domiciliu și / sau de reședință, data și locul nașterii, sex, cetățenie, CNP, serie și număr carte de identitate / document de identitate, e-mail, telefon, fax, date biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin poze și / sau înregistrări audio – video (mijloace automate şi / sau controlate de operatori umani, programe şi dispozitive specializate) de la locaţiile de desfăşurare ale festivalului și concursului Jazz in the ParK ediția 2019 sau altor altor evenimente similare organizate de către Operator.

3. ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Datele personale constând în nume, prenume, adresă de domiciliu și / sau de reședință, data și locul nașterii, sex, cetățenie, CNP, serie și număr carte de identitate / document de identitate, e-mail, telefon, fax, sunt prelucrate în vederea comunicării cu dvs., în special pentru a vă comunica oferte de colaborare, marketing sau informări periodice (newsletter) cu privire la activitatea Operatorului, respectiv în vederea derulării procesului de selecție a voluntarii, încheierii contractelor de voluntariat și a celorlalte documente solicitate de legislația în vigoare.

Datele biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin fotografii și / sau înregistrări audio – video sunt prelucrate în vederea arhivării acordului dvs. și în vederea exercitării drepturilor și intereselor legitime decurgând din întrebuințarea imaginilor și / sau înregistrărilor audio – video în scopul realizării de activități de publicitate, marketing și de promovare a festivalului și concursului Jazz in the Park ediția 2019 precum și a altor evenimente organizate de către Operator. Menționăm că promovarea poate fi efectuată atât în mediul virtual (online) cât și în mediul fizic, pe întreg teritoriul României și în străinătate, doar dacă va fi cazul.

 

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR?

 

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, în scopurile descrise mai sus, este consimțământul expres, voluntar și liber exprimat, astfel cum prevede articolul 6 litera a din Regulamentul U.E 2016/679.

5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DVS?

Datele personale constând în nume, prenume, adresă de domiciliu și / sau de reședință, data și locul nașterii, sex, cetățenie, CNP, serie și număr carte de identitate / document de identitate, e-mail, telefon, fax sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării şi desfășurării festivalului și concursului Jazz in the Park ediția 2019 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator în cadrul cărora au fost colectate datele, precum și pe durata a cel mult încă 5 ani de zile de la data finalizării evenimentului. Cu titlu de excepție, în cazul beneficiarilor de transport, cazare și masă, aceste date personale vor fi păstrate timp de 10 ani, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2634/2015 privind arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

Datele biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin fotografii și / sau înregistrări audio – video sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării şi desfășurării festivalului și concursului Jazz in the Park ediția 2019 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator precum și pe durata a cel mult 10 ani de la data finalizării evenimentelor în cadrul cărora au fost colectate datele.

6.CUI TRANSMITEM DATELE  DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Operatorul comunică datele dvs. personale către alte entități private (colaboratori, prestatori, coorganizatori etc.) implicate în cadrul organizării şi desfășurării festivalului și concursului Jazz in the Park ediția 2019 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator, precum și către entități publice (ISU, DSV, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete, Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.) implicate în cadrul organizării şi desfășurării festivalului și concursului Jazz in the Park ediția 2019 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator sau entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii.

7.CUM ASIGURĂM SECURITATEA DATELOR DVS.?

 

 

ASOCIAȚIA FAPTE aplică un nivel adecvat de securitate, implementând proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectează. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, ASOCIAȚIA FAPTE se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât dumneavoastră cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

 

8.CE DREPTURI AVEȚI?

 

 

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de email [email protected]  și/sau la sediul social al ASOCIAȚIEI FAPTE.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în condițiile legislației în materie, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;

Dreptul de retragere a consimțământului – consimțământul exprimat anterior poate fi retras în orice moment, necondiționat, prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail [email protected] și/sau la sediul social al ASOCIAȚIEI FAPTE.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

 

 

9. CUI VĂ ADRESAȚI PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR?

 

 

 

10.ALTE INFORMAȚII UTILE

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:
Ø  Persoană responsabilă: Meda Corovei
Ø  E-mail: [email protected]
Ø  Adresă corespondenţă: Mun. Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare, nr. 5, bl. 6, ap. 62.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profiluri. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca